TDI MASTER DIŞ TİCARET VE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) temel amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaktır.

Kanun uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak TDI Master Dış Ticaret ve Danışmanlık Limited Şirketi (“TDI Master” veya “Şirket”) tarafından ticari faaliyetimiz ve/veya adaylarla olan iş ilişkimiz kapsamında, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, Şirket’e bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak; kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kanun’da sayılan sair şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.neotalent.com.tr internet sitesinde yer alan TDI Master Dış Ticaret ve Danışmanlık Limited Şirketi Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz. 

Hangi Kişisel Verilerin İşleneceği

Kimlik verisi; Adınız, soyadınız, doğum tarihiniz ve yeriniz, cinsiyetiniz, medeni durumunuz, milliyetiniz.

İletişim verisi; E-posta adresiniz, adresiniz, cep telefon numaranız.

Özel nitelikli kişisel veri; Özgeçmişte yer vermeniz halinde dernek, vakıf, sendika, siyasi parti üyeliklerine ait bilgiler, dini veya felsefi görüşünüze, etnik kökeninize ve ırkınıza ait veya o konuda kanaat oluşturabilecek bilgiler, sağlığınıza ilişkin bilgiler veya destek hattında otomatik ses kayıt sistemine kaydedilen özel nitelikli kişisel verileriniz.

Eğitim verisi; Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, uzmanlık bilgisi, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, katıldığı seminer ve kurslar, bilgisayar bilgisi, sınav bilgisi.

İş deneyimi verisi; Toplam tecrübe, çalışma durumu ve unvanı, iş deneyimleri (firma isimleri, çalışmış olduğu dönemler, iş tanımı)

Görsel veri; Gerçek kişiye ait fotoğraf.

Diğer; Sürücü belgesi verileri, yetkinlikleri, hobisi, maaş beklentisi, askerlik durumu, referans bilgileri (referans kişisinin adı soyadı, unvanı, işyeri, telefonu, e-postası) ve varsa özgeçmişinize eklediğiniz her türlü word, excel, sunum dosyaları, Profil ID, Login ID, IP adresi.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimize ve/veya Şirketimiz aracılığıyla yapmış olduğunuz iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile Şirketin yürüttüğü insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, istihdam yaratmak suretiyle işe alım sürecinize destek vermek, işveren müşterilerimize de doğru adaya ulaşabilmeleri amacıyla, paylaştığınız kişisel verilerinizden yararlanarak işveren müşteri ilanları ile eşleştirme yapmak, Şirketin ve Şirketle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi amaçları kapsamında Şirket’in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının ve icra edilmesi amacıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Şirket tarafından işlenebilecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Şirket tarafından Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda; çalışan istihdamı sağlanması amacıyla sözleşme ilişkisi kapsamında hizmet verilen müşteriler, kamu kurumları ile özel nitelikli kişi ve/veya şirketlere, kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kişilere, Çerez Politikası çerçevesinde toplanan kişisel verileriniz, size ve diğer üye ve müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için topladığımız site içerisindeki kullanıcı hareketi verileri (nereye tıklandı, ne kadar kalındı vs. gibi), gibi analizler yapmak üzere veri sorumlusu/veri işleyen ilişkisi içerisinde olduğumuz taraflara, hizmet kalitesini arttırma, ürün geliştirme, iletişim tercihlerinize bağlı olarak iletişimde kalma, satış, pazarlama ve raporlama faaliyetleri için söz konusu tedarikçilerin sistemlerine, Şirket’ e yaptığınız başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, pozisyon değerlendirmeleri için çalıştığımız bağlı veya ortak şirketlere, işverenlerin işe alım süreçlerini yürütmek için üçüncü kişi tedarikçilerle anlaşması halinde (İK firmaları, danışmanlar vb.), özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere özgeçmişinizde ekleri ile beraber yer alan kişisel verilerinizi kimlere görünmesini istediğiniz konusunda yaptığınız tercih doğrultusunda söz konusu tedarikçilere ve başvuru yaptığınız şirketin, grup şirketi olması halinde, bu şirketin bağlı olduğu ve aynı zamanda işveren üyemiz olan diğer grup şirketlerine, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimize yapmış olduğunuz iş başvurusunun değerlendirilmesi amacıyla bizimle temas kuracağınız; web sitesi, elektronik ortamda e-mail ve kariyer portalları üzerinden iş başvurusu yapmanız dolayısıyla toplanacaktır. Toplanan kişisel verileriniz iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması kapsamında sözleşmenin kurulması veya ifası ile meşru menfaat hukuki sebeplerine dayalı olarak ve açık rızanızın varlığı halinde sağlık verileriniz işe alımın değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla sınırlı olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işlenebilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını

öğrenme,

  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme

ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına

rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin

silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin

aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle

kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde

zararın  giderilmesini talep etmek.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, info@neotalent.com.tr adresine e-mail veya Şirket’in aşağıda belirtilen adresine posta göndermek suretiyle Şirketimize iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

TDI Master Dış Ticaret ve Danışmanlık Limited Şirketi

Mersis No: 0833082996000001

Adres: Zafer Mah. Ahmet Yesevi Cad. Yüksel Sok. No:31/A Bahçelievler İstanbul

Başa Dön