İhracat Sayılan Satış ve Teslimlerde Ticaret Politikası Önlemleri

İhracat Sayılan Satış ve Teslimlerde Ticaret Politikası Önlemleri

İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ kapsamında geçici ithal edilen eşyaya ithalatta gözetim ve korunma önlemlerinin uygulanıp uygulanmayacağı hususunda yaşanan tereddütler gümrük idareleri tarafından Ticaret Bakanlığı'na iletilmiştir.

2005/2 sayılı İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ'in 9 uncu maddesinde "İhracat sayılan satış ve teslimlere konu mamullerin üretiminde kullanılan ithali geçici veya kati anti-damping vergisi veya sübvansiyon vergisine tabi eşyanın ithalatında, geçici veya kati anti-damping vergisi veya sübvansiyon vergisi tahsil edilir." hükmü bulunmaktadır.

Söz konusu Tebliğ'de gözetim ve korunma önlemleri ile ilgili bir düzenleme bulunmamakta, düzenlenmeyen hususlarda takdir Ticaret Bakanlığı'na bırakılmaktadır.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmede, Tebliğ kapsamında geçici ithal edilen eşyada anti-damping vergisi veya sübvansiyon vergisinin uygulanacağı, ancak gözetim ve korunma önlemleri dahil olmak üzere diğer ticaret politikası önlemlerinin uygulanmayacağı sonucuna varılmıştır.

Ticaret Bakanlığının bu konudaki 7 Eylül 2018 tarihli talimatı tüm gümrük idarelerine iletilmiştir.

Bu makalenin uzunluğu 132 kelimedir.